Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2020
Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Slovakia, Bratislava
Ms. Mária Pospíšilová, referee

About Us

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou. Aktivity a služby pracoviska sú orientované prednostne na dve základné cieľové skupiny: 1) vedeckovýskumné inštitúcie – vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy; 2) podnikateľské subjekty a široká verejnosť. Podnikateľom a širokej verejnosti sú poskytované informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja. *** CTT CVTI SR je organizačnou zložkou Centra vedecko-technických informácií SR, priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Company

Size
1-20

Website
http://www.cvtisr.sk

Additional info about company


Participating in
21.10.2020 B2B negotiations
21.10.2020 Expert Panel Discussion

Cooperation Profiles

Hľadáme spoločnosti, ktoré majú záujem spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja so slovenskými univerzitami, SAV a výskumnými ústavmi - bezplatne Vám vyhľadáme partnera pre výskum a vývoj vo Vami požadovanej oblasti, pomôžeme Vám dohodnúť spoluprácu a pripraviť vhodnú zmluvu. Poskytujeme tiež bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva (patenty, dizajny, ochranné známky) a rešeršné služby na overenie novosti technických riešení, dizajnov a označení.

Requested

available production capacities cooperation in R&D investor joint-venture proposals other partner subcontracting offers

Offered

cooperation in R&D other

Participants

Ms. Mária Pospíšilová referee